MS-2186W

Anyanyelv felsősöknek 6.

Tankönyv
Szerzők: Lerchné dr. Egri Zsuzsa
Tanterv: NAT 2007
6. évfolyam - 12. kiadás
Tartalomjegyzék
Beköszöntő I. fejezet Nyelv és kommunikáció Mondatok, mondatfajták A szó szerkezete és jelentése Hangtan és helyesírás

II. fejezet Jel és jelentés A jelek fajtái A nyelvi jel Szókincsünk rétegződése

III. fejezet A szófajok A főnév A főnév helyes használata A melléknév A melléknév helyes használata A számnév A számnév helyes használata A névmás A személyes és a birtokos névmás A visszaható és a kölcsönös névmás A mutató névmás A kérdő és a vonatkozó névmás A határozatlan és az általános névmás A határozószó Részösszefoglalás - A névszók és a határozószók Az ige Igemódok, igeidők Az alanyi és a tárgyas ragozás Az ige helyes használata Az ige alakja, jelentése, szerkezete Milyen szófajok származnak igéből? A főnévi igenév A melléknévi igenév A határozói igenév Részösszefoglalás - Az igék és az igenevek

IV. fejezet A névelő A névutó Az igekötő A segédige A kötőszó

V. fejezet A módosítószó A kapcsolatteremtő mondatszó Az indulatszó Részösszefoglalás - A viszonyszók és a mondatszók

VI. fejezet Jelek, nyelvi jelek Szófajaink rendszere A szófajok helyes használata Szóválasztás és kommunikáció