A kosarad üres

Vásárlás

Darab: 0

Összesen: 0,00

0

Közlekedési ismeretek

A közúti jelzőtáblák
A közúti jelzőtáblák értelemszerűen nemcsak a járművezetők, hanem a forgalom minden résztvevője részére adnak jelzést.
A jelzőtábla alatti kiegészítő tábla útmutatást adhat a jelzőtábla jelentésének értelmezésére.
A jelzőtáblákat általában az úttest mellett, menetirány szerint a jobb oldalon helyezik el. A jelzőtáblát a bal oldalon, illetve az úttest felett megismételhetik. Ha a forgalmi sáv felett van, akkor a tábla jelzése arra a sávra vonatkozik.
A közúti jelzőtáblák a következők:
az útvonal típusát jelzők,
az elsőbbséget szabályozók,
az utasítást adók,
a tilalmat, illetve korlátozást jelzők,
a veszélyt jelzők,
és a tájékoztatást adók.
Az útvonal típusát jelző táblák
Autópálya
Az autópálya jelzőtáblával, autó­pá­lya­ként megjelölt osz­tott­pályás út.
Autópálya vége
Az autópálya végét az Autópálya vége jelzőtábla jelzi. E jelzőtábla után a vezetőnek különösen figyelnie kell, mert az út és az elsőbbségi vi­szo­nyok meg­vál­toz­hat­nak.
Autóút
Jelzőtáblával autóútként meg­je­lölt út.
Az autóúton is gyorsabb és biztonságosabb a közlekedés, mivel más út szintben csak csomópontban keresztezi. Ha az autóút párhuzamos közlekedésre nem alkalmas, a jobbra tartásra különös gondot kell fordítani. Az autóútra is érvényesek az autópályára vonatkozó szabályok, azaz gyalogos, kerékpáros és segédmotor kerékpáros köz­le­ke­dé­se tilos!
Autóút vége
Az autóút végét az Autóút vége jelzőtábla jelzi.
E jelzőtábla után a vezetőnek különösen figyelnie kell, mert az út és az elsőbbségi vi­szo­nyok megváltozhatnak!
Autópályán és autóúton, valamint az azokra való ráhajtásra szolgáló úton csak olyan gépjárművel szabad közlekedni, amely sík úton legalább 60 km/h sebességgel képes haladni. Az autópályát szintben út és vasúti pálya nem keresztezheti, és irányonként legalább két forgalmi sáv van. Az autópályán más járművek (kerékpár, segédmotorkerékpár) és gyalogosok közlekedése tilos!
Főútvonal
A jelzőtáblával megjelölt út­sza­ka­szon haladó járműnek az út­ke­resz­te­ző­dés­ben áthaladási el­sőbb­sé­ge van.
Főútvonal vége
A főútvonal végét a Főútvonal vége jelzőtábla jelzi.
E jelzőtábla után a vezetőnek különösen figyelnie kell, mert az út és az elsőbbségi viszonyok meg­vál­toz­hat­nak.
Ha a főútvonal vonalvezetése az útkereszteződésben az egye­nes iránytól eltér, az el­té­rés irányát a jelzőtábla alatt elhelyezett kiegészítő táblán vastag vonal jelzi.
Főútvonal vége jelzőtábla kö­vet­kezik 100 m-re.
Tilos a főútvonalon a 12. életévét be nem töltött személynek kerékpározni! Kerékpárosoknak lakott területen kívül főútvonalról balra kanyarodni vagy megfordulni csak úgy szabad, hogy a vezető az úttest jobb szélén leszáll kerékpárjáról, és miután meggyőződött arról, hogy ezzel a többi jármű forgalmát nem zavarja, az úttesten mint gyalogos áttolja a kerékpárját.
Az elsőbbséget szabályozó jelzőtáblák
ÁLLJ! Elsőbbségadás kö­te­lező
A tábla azt jelzi, hogy az út­ke­resz­te­ző­dés­nél – a megállás helyét jelző útburkolati jel előtt, ilyen útburkolati jel hiányában az útkereszteződésbe való behaladás előtt – meg kell állni, és elsőbbséget kell adni a keresztező (betorkolló) úton haladóknak. A megállás akkor is kötelező, ha a védett úton jármű nem közlekedik.
Elsőbbségadás kötelező
E tábla azt jelzi, hogy az út­ke­resz­te­ző­dés­ben el­sőbb­sé­get kell adni a keresztező (be­tor­kol­ló) úton érkező jármű részére. E jelzőtáblát csökkentett sebességgel és fokozott körültekintéssel kell megközelíteni, szükség esetén meg kell állni, és elsőbbséget adni.
ÁLLJ! Elsőbbségadás kötelező! jelzőtábla következik 100 m múlva.
Elsőbbségadás kötelező jel­ző­táb­la következik 100 m múlva.
A jelzőtábla alatt az útkereszteződés alaprajzi vázlatát feltüntető kiegészítő tábla van. A vastag vonallal jelzett úton haladóknak elsőbbséget kell adni, az ÁLLJ! Elsőbbségadás kötelező ill. az Elsőbbségadás kötelező jelzőtáblák jelzése szerint!
A szembejövő forgalom elsőbbsége
A tábla azt jelzi, hogy az útszűkületben elsőbbséget kell adni a szembejövő jármű részére, és továbbhaladni csak ezután szabad.
Elsőbbség a szembejövő forgalommal szemben
A tábla azt jelzi, hogy az útszűkületben a járművemnek elsőbbsége van a szembejövő járművel szemben.
Utasítást adó jelzőtáblák
Alakjuk és színük egységes. A kék alapszínű kör alakú jelzőtáblák a következő utasításokat tartalmazhatják:
Kötelező haladási irány
Ezek a táblák azt jelzik, hogy az útkereszteződésben a táblán levő nyíl által jelzett irányban kell továbbhaladni.
Figyelem! Kerékpáron és segédmotoros ke­rék­pá­ron ülve köteles vagy a fehér nyíl irányába továbbhaladni!
Ha viszont a járművet tolod, akkor már mint gyalogosra, ezek a táblák nem vonatkoznak rád!
Körforgalom
A tábla olyan utat jelez, amelyen úgy kell haladni, hogy az út által közbezárt terület a vezetőtől balra essék. Ha ezt a jelzőtáblát az Elsőbbségadás kötelező, vagy az ÁLLJ! Elsőbbségadás kötelező táblával együtt helyezték el, akkor a körforgalomba belépéskor elsőbbséget kell adni a már ott haladóknak. A körforgalomban haladó járműveknek tehát elsőbbségük van a körforgalomba belépő járművekkel szemben.
A körforgalmat keresztező villamosnak a kör­for­ga­lom­ban haladó járművekkel szemben el­sőbb­sé­ge van.
Kikerülés irány
A tábla azt jelzi, hogy a táblát – illetőleg azt az akadályt, vagy egyéb tárgyat, amelyen a táblát elhelyezték – a táblán levő nyíl által jelzett irányba kell kikerülni.
Kötelező legkisebb sebesség
A tábla azt jelzi, hogy az úton legalább a megjelölt se­bes­ség­gel kell haladni, kivéve, ha ez a sebesség az út, a forgalmi, az időjárási vagy a látási vi­szon­yok miatt a személy- és va­gyon­biz­ton­sá­got veszélyeztetné. A jelzőtábla behajtási tilalmat jelent azon járműveknek, amelyek nem képesek ezen sebesség elérésére.
Kötelező legkisebb sebesség vége
E jelzőtábla oldja fel az említett jelzőtábla hatályát.
Kerékpárút
Ez a tábla azt jelzi, hogy a kétkerekű kerékpárok csak a kerékpárúton közlekedhetnek. A kétkerekű segédmotoros ke­rék­pár és a segédmotoros rok­kant­ko­csi, lakott területen kívül – legfeljebb 20 km/óra sebességgel – igénybe veheti ezt az utat, ha jelzőtábla nem tiltja. Más jármű közlekedése a kerékpárúton tilos.
Kerékpárút vége
A tábla az ilyen út végét jelzi.
Gyalogút
A tábla olyan önálló utat jelez, amely a gyalogosok köz­le­ke­dé­sé­re szolgál. Jármű köz­le­ke­dé­se a gyalogúton tilos!
Gyalogút vége
A gyalogút végét a jelzőtábla jelzi.
Gyalog- és kerékpárút
A gyalogosok és kerékpárosok ezzel a táblával jelzett úton közlekedve egymást nem akadályozhatják. Segédmotoros kerékpárral, a kerékpárútra vo­nat­ko­zó szabályok meg­tar­tá­sá­val, a gyalog- és kerékpárúton is közlekedhetnek. Ha a táblán megjelölt útburkolati jel kettéválasztja a gyalogosoknak és a kerékpárosoknak az ilyen úton való közlekedését, az ilyen úton csak a részükre megjelölt oldalon szabad közlekedni.


Természetesen ez a folyamatos fehér vonal nem záróvonal, ezért kanyarodáskor, előzéskor vagy kikerüléskor átléphető.
A „Gyalogút” és a „Gyalog- és kerékpárút” jelzőtáblák az úgy­ne­ve­zett „sétálóutcák” jelö­lé­sére is alkalmazhatók.
A Gyalogút és a Gyalog- és kerékpárút jelzőtáblák alatt azt is jelezhetik, hogy a jelzett időszakon túl – a gyalogosok és kerékpárosok ve­szé­lyez­te­té­se nélkül – célforgalomban más járművek is behajthatnak, leg­feljebb 20 km/h se­bes­séggel.

Tilalmi jelzőtáblák
A tilalmi jelzőtáblák kör alakú, piros szegélyű, illetve piros alapszínű jelzések. Ebbe a csoportba tartoznak az egyes tilalmat feloldó, ugyancsak kör alakú, fehér alapszínű, fekete átlós jelzőtáblák is.
A tilalmi jelzőtáblák hatálya a táblánál kezdődik és a következő útkereszteződésig tart, kivéve, ha a kiegészítő táblán ennél rövidebb távolságot jelölnek meg. A tilalmi táblák hatályát feloldó táblával, vagy egy ellenkező értelmű táblával is megszüntethetik.
A járművek forgalmát tiltó vagy korlátozó jelzőtáblák
Jobbra bekanyarodni tilos
A tábla azt jelzi, hogy az út­ke­resz­te­ző­dés­ben jobbra be­ka­nya­rod­ni tilos.
Előzni tilos
A tábla azt jelzi, hogy az úton előzni tilos. Ez a tilalom nem vonatkozik kétkerekű mo­tor­ke­rék­pár­nak, segédmotoros ke­rék­pár­nak és kerékpárnak, valamint állati erővel vont jár­mű­nek és kézikocsinak gépjárművel való elő­zé­sé­re, továbbá az úttest közepén levő vá­gá­nyon haladó villamos előzésére.
Tehát a kerékpárosokat, a segédmotor ke­rék­pá­ro­so­kat a gépkocsik és a motorkerékpárok meg­előz­he­tik. A kerékpárosok, segédmotor ke­rék­pá­ro­sok semmilyen más járművet nem előzhetnek meg, még egymást sem szabad megelőzniük.
Balra bekanyarodni tilos
Az útkereszteződésben meg­for­dul­ni és balra be­ka­nya­rod­ni tilos!
Megfordulni tilos
A tábla azt jelzi, hogy az úton megfordulni tilos.
Sebességkorlátozás
Az úton a táblán megjelöltnél nagyobb sebességgel haladni tilos!
Kötelező megállás
Az e táblával megjelölt helyen megállás nélkül továbbhaladni tilos!
Legkisebb követési távolság
Az úton a járműveknek egy­mást a táblán megjelöltnél kisebb távolságban követniük tilos!
Szélességkorlátozás
Az úton a táblán megjelöltnél szélesebb járművel közlekedni tilos!
Magasságkorlátozás
Az úton a táblán megjelöltnél magasabb járművel közlekedni tilos!
Motorkerékpárral behajtani tilos
Az útra kétkerekű mo­tor­ke­rék­pár­ral, oldalkocsis mo­tor­ke­rék­pár­ral és motoros triciklivel behajtani tilos!
Hosszúságkorlátozás
Az úton a táblán megjelöltnél hosszabb járművel közlekedni tilos!
Segédmotoros kerékpárral behajtani tilos
A tilalmi tábla ellenére az adott útszakaszra kerékpárt vagy segédmotoros kerékpárt be szabad tolni.
Súlykorlátozás
A megengedettnél nagyobb össztömegű járművel behajtani tilos!
Kerékpárral behajtani tilos
A tilalmi tábla ellenére az adott útszakaszra kerékpárt vagy segédmotoros kerékpárt be szabad tolni.
Mindkét irányból behajtani tilos
A tábla azt jelzi, hogy az útra mindkét irányból tilos a behajtás. A kétkerekű se­géd­mo­to­ros kerékpár és a két­ke­re­kű motorkerékpár be­to­lá­sát nem tiltja.
Figyelem! A behajtási tilalom a kerékpárra nem vonatkozik!
Behajtani tilos
Az egyirányú forgalmú útra ebből az irányból behajtani tilos! Ez a jelzőtábla az útszakaszra a kerékpár, a kétkerekű se­géd­mo­to­ros kerékpár és a kétkerekű motorkerékpár be­to­lá­sát nem tiltja. Ezeket a járműveket csak az úttest jobb szélén szabad tolni!
Kézikocsival bemenni tilos
A tábla azt jelzi, hogy az útra kézikocsit betolni tilos!
Állati erővel vont járművel behajtani tilos
E jelzőtábla a be nem fogott állatok behajtását vagy be­lo­vag­lá­sát nem tiltja.
Gépjárművel, mezőgazdasági vontatóval és lassú járművel behajtani tilos
Kétkerekű motorkerékpárral azonban be lehet hajtani!

Ha a jelzőtáblán az említett táblák jelképei közül több van feltüntetve, az útra a jel­ké­pek­kel jelzett valamennyi járművel tilos behajtani!
A járművek forgalmát tiltó vagy korlátozó jelzőtáblák hatályát feloldó jelzőtáblák
Sebességkorlátozás vége
Előzési tilalom vége
Mozgó járművekre vonatkozó tilalomnak vége
Ez a jelzőtábla a következő táblákat oldja fel:
Sebességkorlátozás
Előzni tilos
Az úton megfordulni tilos
Legkisebb követési távolság
Ha a Sebességkorlátozás jelzőtáblát a Lakott terület kezdete jelzőtáblával együtt helyezték el, a sebességkorlátozás hatálya a teljes lakott területre kiterjed. Ez a korlátozás csak személygépkocsikra vonatkozik!
Ha az említett jelzőtáblák alatt kiegészítő jelzőtábla van elhelyezve, és ez a tábla időszakot jelöl meg, a tilalom csak ebben az időszakban áll fenn.
Megállási és várakozási tilalmat jelző táblák
Megállni tilos
A tábla azt jelzi, hogy – a forgalmi vagy műszaki okból szükséges megállást kivéve – megállni tilos!
Várakozni tilos
A jelzőtábla nem tiltja a legfeljebb öt percig történő egy helyben tartózkodást, azaz a megállást.
A fenti két jelzőtábla az úttesten való megállást, illetve várakozást tiltja. Ha ezt a tilalmat az útpadkára, a leállósávra is ki akarják terjeszteni, ezt a megfelelő kiegészítő tábla jelzi.
Korlátozott várakozási övezet
Korlátozott várakozási övezet vége
Veszélyt jelző táblák
Alakjuk – kevés kivételtől eltekintve – egyenlő oldalú, csúcsával felfelé néző, piros szegélyű háromszög. A veszély jellegére a táblán levő jelkép utal. A táblával jelölt veszélyes helyek megközelítése a vezetőtől fokozott figyelmet kíván.
Célszerű a jármű sebességét még a veszélyes hely elérése előtt a megfelelő mértékben csökkenteni.
A veszélyt jelző tábla és a veszély helye között a távolság:
Lakott területen 50-100 méter.
Lakott területen kívül 150-250 méter.
Autópályán 250-500 méter.
Ha ennél közelebb van a jelzőtábla a veszélyes helyhez, akkor az alatta elhelyezett kiegészítő tábla jelöli a rövidebb távolságot.
Elhelyezhető a jelzőtábla alatt olyan kiegészítő tábla is, amelyen két felfelé mutató nyíl között levő szám jelzi, ha a veszély hosszabb útszakaszon áll fenn.
Veszélyes útkanyarulat balra
Veszélyes útkanyarulat jobbra
Egymás utáni veszélyes útkanyarulatok
A tábla azt jelzi, hogy az úton egymás után két vagy több veszélyes útkanyarulat van. A tábla az első útkanyarulat irányát is jelzi.
Forgalomirányító fényjelző készülék
Az úton járművek forgalmát irányító fényjelző készülék van.
Útszűkület
A tábla azt jelzi, hogy az úttesten levő forgalmi sávok szélessége lényegesen csökken.
Szembejövő forgalom
A tábla azt jelzi, hogy az úton kétirányú forgalom van.
Veszélyes lejtő
A tábla azt jelzi, hogy az úton jelentősebb lejtő van. A lejtés százalékos mértéke a táblán fel van tüntetve.
Veszélyes emelkedő
A tábla azt jelzi, hogy az úton jelentősebb emelkedő van. Az emelkedés százalékos mértéke a táblán fel van tüntetve.
Rakpart vagy meredek part
Az út közvetlenül a vízparton vagy szakadék mellett vezet.
Kompátkelés vagy nyitható híd
Bukkanó
Az úton a domborzati viszonyok miatt a kilátás korlátozott.
Egyenetlen úttest
Az úttest a megelőző út­sza­ka­szé­hoz képest rosszabb ál­la­pot­ban van.
Csúszós úttest
Az úttest erősen csúszóssá válhat.
Kavicsfelverődés
Az úton a járművek kerekei kavicsfelverődést idézhetnek elő.
Kőomlás
Az úttestre nagyobb kövek kerülhetnek.
Úton folyó munkák
Az úttesten vagy annak közvetlen közelében útjavítási, karbantartási vagy egyéb hasonló munkálat folyik.
Mélyrepülés
Az út felett alacsonyan szálló repülőgép tűnhet fel.
Oldalszél
Az úton gyakori az erős, ol­dal­irá­nyú szél.
Gyalogosátkelés
Az úttesten útburkolati jellel kijelölt gyalogos átkelőhely következik.
Gyermekek
A gyermekeknek az úttestre való lépésével fokozottan számolni kell.
Állatok
Az úttesten háziállatok vagy szabadon élő állatok meg­je­le­né­sé­vel fokozottan számolni kell.
Egyenrangú utak kereszteződése
Az úton olyan útkereszteződés van, amelyben a jobbról érkező járműnek van elsőbbsége.
Útkereszteződés alárendelt úttal
Az úton olyan útkereszteződés van, amelyben a járműnek elsőbbsége van a keresztező úton érkező járművel szemben. A jelzőtábla azt is jelzi, hogy az alárendelt út melyik irányból torkollik az elsőbbséggel rendelkező útba.
A jelzőtábla alatti kiegészítő tábla mutatja, az út­ke­resz­te­ző­dés alaprajzi vázlatát, vastag vonallal jelezve az el­sőbb­ség­gel rendelkező út vo­nal­ve­ze­té­sét. Figyelem, ezek a jel­ző­táb­lák fokozott figyelemre és elő­vi­gyá­za­tos­ság­ra kö­te­lez­nek!
Sorompó nélküli vasúti átjáró
Az úton olyan vasúti átjáró van, amelynél teljes vagy fél­so­rom­pó felszerelve nincs.
A jelzőtábla alatt kiegészítő tábla jelzi, ha az átjárót fény­so­rom­pó biztosítja.
Sorompóval biztosított vasúti átjáró
Az úton teljes, vagy fél­so­rom­p­óval biztosított vasúti átjáró van.
Fény- és félsorompóval biztosított vasúti átjáró
Villamos
Az utat villamospálya keresztezi. A jelzőtábla minden olyan egyenrangú útkereszteződés előtt megtalálható, ahol a balról jövő villamos részére elsőbbséget kell adni, továbbá ha a villamospálya az egyenesen haladó utat keresztezi, vagy ha azt megközelíti.
Egyéb veszély
Ha az úton az eddig felsorolt jelzőtáblákkal nem jelezhető veszély van, a veszély fajtáját a jelzőtábla alatt elhelyezett kiegészítő tábla tünteti fel. Ilyen tábla jelzi, hogy az úttesten hosszanti vályúk alakultak ki, de ilyen tábla jelzi az utat keresztező vasúti pályát is, ha vasúti jármű áthaladását jelzőőr biztosítja.
Jelzőőrrel biztosított vasúti átjáró
A jelzőtáblát nemcsak a vasúti átjáró előtt helyezhetik el, hanem bárhol, ahol a forgalmat jelzőőr irányítja.
Gyalogosok
Az úttesten fokozottan kell számolni gyalogosok köz­le­ke­dés­sel.
Kerékpárosok
Az úttesten fokozottan kell számolni kerékpárosok köz­le­ke­dé­sé­vel.

A Kerékpárosok jelzőtábla alatt elhelyezett kiegészítő jel­ző­táb­la azt jelzi, hogy az úton olyan kereszteződés van, ahol fo­ko­zot­tan számítani kell ke­rék­pá­ro­sok keresztirányú köz­le­ke­dé­sé­vel.
Útzár
A tábla azt jelzi, hogy az utat a rendőrség útzár telepítésével lezárta.
Vasúti átjáró kezdete
Ezek a jelzőtáblák minden vasúti átjáró előtt meg­ta­lál­ha­tók, közvetlenül a vasúti átjáró előtt. A táblákat függőlegesen ill. vízszintesen is el­he­lyez­he­tik.
Két vagy többvágányú vasúti átjáró kezdete
Vasúti átjárót előjelző táblák
A három előjelző tábla azt jelzi, hogy a jármű vezetője vasúti átjáróhoz közeledik. A három jelzőtábla a vasúti átjáró közötti útszakaszt három egyenlő részre osztja. Ezek az előjelző táblák nincsenek minden vasúti átjáró előtt elhelyezve. A vasúti átjáróhoz közeledve először a veszélyt jelző tábla alatt elhelyezett háromsávos, ezt követően kétsávos, majd az egysávos táblával találkozunk.
Tájékoztatást adó jelzőtáblák
A tájékoztatást adó jelzőtáblákat két csoportba sorolhatjuk.
Az egyik csoportba tartoznak azok a jelzőtáblák, amelyek az úttesttel kapcsolatos szabályokra utalnak.
A másik csoportba tartozó jelzőtáblák az út mellett, vagy az út közelében levő egyes létesítményekről tájékoztatnak.
I. Az úttesttel kapcsolatos tájékoztatást adó jelzőtáblák
Kijelölt gyalogos-átkelőhely
Az úttestet a táblánál út­bur­ko­la­ti jellel kijelölt gya­lo­gos-át­ke­lő­hely keresztezi. Tehát a jel­ző­táb­la útburkolati jellel együtt van elhelyezve.
Gyalogos alul- vagy felüljáró
Ahol ilyen létesítmény van, ott a gyalogosok közlekedése az úttesten tilos.
Egyirányú forgalmú út
A táblák olyan utat jelölnek, amelyen a járműforgalom csak az előírt irányban közlekedhet. Természetesen az utca másik végén a Behajtani tilos jelzőtábla van elhelyezve.
Figyelem, az úttest a teljes szélességében menetirány szerinti jobb oldalnak számít! Az egyirányú forgalmú úton tilos megfordulni, a forgalommal szemben haladni, és tartósan tolatni.
Zsákutca
Autóbusz-megállóhely
Trolibusz-megállóhely
Villamos-megállóhely
Taxiállomás
Várakozóhely
A jelzőtáblák a járművek kijelölt várakozóhelyét jelzik. A tábla alatt elhelyezett ki­egé­szí­tő tábla jelezheti a vá­ra­ko­zó­he­lyen az elhelyezkedés módját (pl. a jobb oldali kerekekkel a járdára fel kell állni).
Besorolás rendjét jelző tábla
A tábla azt jelzi, hogy az út­ke­resz­teződés előtt, a to­vább­ha­la­dási iránytól függően melyik forgalmi sávba kell besorolni.
Autóbusz-forgalmi sáv
A menetrend szerint közlekedő au­tó­bu­szok és tro­li­bu­szok csak ebben a for­gal­mi sávban köz­le­ked­het­nek.
Más jármű erre a sávra nem hajthat rá, kivéve, ha ezen a sávon keresztül kanyarodik, vagy keresztezi azt.
Kerékpársáv
Kapaszkodósáv
Kapaszkodósáv vége
Lakó-pihenő övezet
Lakó-pihenő övezet vége
Lakott terület kezdete
Lakott terület vége
Helynév tábla
Gyermekszállítás
A személyszállító jármű elején és hátulján elhelyezett tábla az álló jármű környezetében kí­sé­ret nélküli gyermekek köz­le­ke­dé­sé­re figyelmeztet.
Kerékpáros útirányjelző tábla
Kerékpáros útirányjelző tábla
Útirány-előjelző tábla
Útirányjelző tábla
Útvonal-megerősítő tábla
Kikerülő útirányt jelző tábla
Útirányjelző tábla
Terelőút
II. Az út mellett vagy közelében levő egyes létesítményekről
tájékoztató jelzőtáblák
Kosárba helyezve!