A kosarad üres

Vásárlás

Darab: 0

Összesen: 0,00

0

Anyanyelv felsősöknek 6.

A főnév helyes használata
Emlékeztető
A főnevek írásakor érvényesülő helyesírási alapelvek:
A KIEJTÉS elve érvényesül a hangok időtartamának jelölésekor (kísérlet, lassúság, kk):
1. A szó végén az ó, ő mindig hosszú: kóró, hógolyó, adóvevő, költő.
2. A főnév végén az ú, ű legtöbbször hosszú: kátyú, vályú, kötőtű, mű.
3. A főnév végén az u, ü olykor rövid: alku, áru, Samu, anyu, ürü.
4. A víz, tűz, híd, út főnevek magánhangzója úgy váltakozik, mint a nyár és a tél szóé:
nyarat vizet, tüzet; télen hídon, úton.
A SZÓELEMZÉS elve érvényesül toldalékoláskor, összetételkor a mássalhangzók egymásra hatása miatt:
1. Részleges hasonulás: ztól, vasgyár, hangya.
2. Jelölt teljes hasonulás: ssel, Allahhal, Kiss-sel, menedzserré.
3. Jelöletlen teljes hasonulás: zsugár, kopaszság, anyja, bátyjuk.
4. Összeolvadás: tjuk, kardjával, samponja, érettség, metszet.
5. Rövidülés: színészotthon, válltáska, sakkverseny.
A HAGYOMÁNY elve érvényesül:
1. Az ly jelölésekor: király, Körtvélyes, könyvmoly, főosztály.
2. Régies írású családnevekben: Göncz, Pl, Páll, Bakáts, Bódogh.  
AZ EGYSZERŰSÍTÉS elve érvényesül: meggy, bosszúság, magasabba, seregéllyel.
Az egyszerűsítés elve nem érvényesül:
1. Egyes családnevek toldalékolásakor: Veress-sel, Papp-pal.
2. Elválasztáskor: haty-tyú, menyasz-szony.
3. Összetételkor: sakk-kör, makk-koszorú, jegygyűrű.
Új kérdés
Milyen további szabályszerűségek érvényesülnek a főnevek helyesírásában?
A tulajdonnevek kezdőbetűi
Minden szó nagybetűvel kezdődik (kivéve: a, az, és):
– személynév: Arany János.
– intézménynév: 101. Számú Szakképző Intézet és Szakközépiskola, Baranya Megyei Önkormányzat Pedagógiai Intézete.
– sajtótermék, állandó műsor címe: A Természet Világa, Reggeli Krónika.
– államnév, földrész, ország stb. jelzővel megkülönböztetett neve: Amerikai Egyesült Államok, Észak-Dunántúl.
Csak az első szó kezdődik nagybetűvel:
– személynevek bizonyos kapcsolatai: István király, Kati néni.
– műalkotások címe: Gyermekkorom tükörcserepei, A kékszakállú herceg vára.
– kitüntetés neve: Munkácsy-díj.
– hegy, víz, utca, tér, köz, híd, sziget, valamint az egyelemű megyék nevében: Margit-sziget, Híd utca, Csongrád megye.
– valakihez vagy valamihez tartozás kifejezése: Dráva-híd, Arany-vers.
– az intézménynévi jelleg kevésbé érvényesül: Keleti pályaudvar, Kis Bagoly étterem.
A köznevek kezdőbetűi
Nagybetűvel kezdődik:
– a mondat első szava: Apa tegnap velünk focizott.
– a levél megszólítása: Drága Anyukám!
– a felirat vagy cím: Könyvelés, Jelentéstan.

Kisbetűvel kezdődik:
– napok, hónapok, ünnepek nevei: szeptember, húsvét, pedagógusnap.
– magasztos szavak: béke, édesanya.
Tanulnivaló
A főnevek egybe-, külön- és kötőjeles írásának esetei:
1. Egybeírjuk
– a bolygók, csillagok, földrészek, országok, országrészek, helységek és városrészek nevét: Fiastyúk, Németország, Kisalföld, Istenmezeje, Óbuda.
– a Lánchíd nevét kivételesen, mert a lánc előtag a híd anyagára utal.
– az igekötős igéből származó főneveket: kibékülés, megérkezés.
2. Különírjuk
– az államneveket: Magyar Köztársaság.
– a megyék neveit: Vas megye.
– a közterületek nevét (út, utca, tér, köz, híd): Erzsébet híd, Berek köz.
– a hegyek, hegységek, tavak, folyók, szigetek nevét, ha önállóan is használatosak: Mecsek hegység (Mecsek), Zagyva folyó (Zagyva).
3. Kötőjellel írjuk azokat az összetételeket, amelyek
– földrész, ország, város, tájegység, megye egy részét jelzővel különítik el: Kelet-Dunántúl, Dél-Pest, Közép-Magyarország, Holt-Tisza.
– a több elemből álló megyeneveket: Hajdú-Bihar megye.
– az önállóan nem használt hegy, hegység, óceán, tenger, sziget, félsziget, völgy nevét: Földközi-tenger, Csendes-óceán, Fertő-tó, Füves-völgy.
– a díjak, kitüntetések nevét: Széchenyi-díj, Nobel-díj.
– a valakihez, valamihez tartozást: Tisza-híd, Mikszáth-regény, Ady-vers.
– a családneveket és az összetett szavakat, ha három azonos mássalhangzó kerülne egymás mellé: Mann-né, Kiss-sel, sakk-kör.
Hasonlítsd össze a hegy, hegység, óceán, tenger, tó, folyó, sziget, félsziget, völgy kétféle írásmódját! Mondd el a rájuk vonatkozó szabályt „ha ..., akkor ...” formában példával együtt!
Kommunikációs ismeretek
Szinte nincs olyan kommunikációs helyzet, amelyben ne lenne szükség élőlényeket, élettelen tárgyakat, elvont fogalmakat megnevező főnevekre.
Bemutatkozásra, önmagunk, családunk, iskolánk stb. bemutatására nagyon gyakran kerül sor. Egyedi és anyagneveket kell ismernünk, ha valami konkrét dolgot szeretnénk vásárolni.
Ha könyvet, hangkazettát veszünk, moziba készülünk, akkor a címeket, szerzőket, kiadókat, együtteseket kell megneveznünk, ahogy a növénygyűjteményünket felcímkézni szintén csak főnevekkel tudjuk. Levelezéskor, újságolvasáskor, hivatalos ügyek intézésekor, egy-egy ismeretlen helyen való tájékozódáskor földrajzi neveket, intézményneveket, cégneveket kell ismernünk és helyesen használnunk.
Okoskodó
1. Milyen felirat hiányzik az ötödik cserépről?
2. Melyik szó lehet köznév is, tulajdonnév is? Hogyan különböztetjük meg őket írásban?
Figyelemkeltő
Lapozz előre a névelőről és a névutóról szóló fejezetekhez! Korábbi tanulmányaidból tudod, hogy főnévhez kapcsolódnak, jelentésük, a kommunikációban betöltött szerepük csak velük együtt érvényesül. Vajon miért később tanuljuk őket? Íme a válasz: mert nem az alapszófajok, hanem a viszonyszók közé tartoznak, ott van a helyük! Használni viszont együtt kell őket! Például így: a macska, egy mókus, az odú előtt, a szüleim számára stb.
Nyelvi csodabogarak
A főnevek többnyire mondatban, szövegben fordulnak elő. Jelentésük, nyelvtani tulajdonságaik ott érvényesülnek leginkább, szófajiságukat is ott ismerhetjük föl legbiztosabban. Példaként tekintsük át a virág szó szerepváltozásait!
A virág kora tavasszal kinyílt. Mi nyílt ki?
A kankalin tavaszi virág.Mit állítunk?
Egy csokor virágot vittem a nagyinak. Mit vittem?
A virágban egész nap gyönyörködni tudnék. Miben gyönyörködni?
A virág szirma bársonyos. Minek a szirma?
Kosárba helyezve!