A kosarad üres

Vásárlás

Darab: 0

Összesen: 0,00

0

Közlekedési ismeretek

Útburkolati jelek
Az útburkolatra felfestett fehér, ill. sárga jelzések a járművek vezetői részére a közúti jelzőtáblákhoz hasonlóan utasítást, tilalmat vagy útbaigazítást adnak, ill. veszélyt jeleznek. Jelzésük mindaddig mérvadó, amíg a jelzések láthatók.
Záróvonal
Hosszirányú folytonos fehér vonal
Rendeltetése:
az úttest felezővonalát jelzi,
a két forgalmi irányt vá­laszt­hat­ja el egy­más­tól,
forgalmi sávokat vá­laszt­hat el.
A záróvonalat járművel sem átlépni, sem érinteni nem szabad.
A záróvonal két, egymással párhuzamos, hossz­irányú folytonos vonal is lehet.
Terelővonal
Hosszirányú szaggatott fehér vonal. A terelővonal két, egy­más­sal párhuzamos, hossz­irá­nyú szaggatott vonal is lehet.
Feladata:
az úttest felezővonalát jelzi,
a forgalmi sávokat vá­laszt­ja el egymástól,
a szaggatott vonalak közötti térközök csökkenése arra hívja fel a figyelmet, hogy záróvonal következik,
a nyílt villamospályát választja el a forgalmi sávtól.
A terelővonalon a járművel folyamatosan haladni nem szabad.
Záró és terelővonal együttes alkalmazása esetén a záróvonal a terelővonal felől átléphető.
Úttest szélét jelző vonal
Hosszirányú folytonos – az út­ke­resz­te­ző­dés­nél szaggatott – fehér vonal. Ez nem záróvonal, járművel át szabad rajta hajtani.
Autóbusz-forgalmi sáv
Útburkolati jellel jelölt forgalmi sávban levő „BUSZ” felirat.
Más jármű erre a sávra nem hajthat rá, kivéve, ha ezen a sávon keresztül kanyarodik, vagy keresztezi azt.
Gyalogos-átkelőhely
Fehér harántcsíkos útburkolati jel, a gyalogosok védelmére alkalmazzák. Ezen a burkolati jelen áthaladó gyalogosnak elsőbbsége van a jár­mű­for­ga­lom­mal szemben.
Előjelző nyíl
Azt jelzi, hogy a forgalmi sávból a következő útkereszteződésnél melyik irányba szabad to­vább­ha­lad­ni. Az útburkolati jel fehér színű.
Terelőnyíl
Azt jelzi, hogy a forgalmi sávot a jelzett irányban el kell hagyni. Az útburkolati jel fehér színű.
Megállás helyét jelző vonal
Keresztirányú szaggatott vagy folytonos vonal, amely azt a helyet jelzi, ahol a járművel meg kell állni.
Kötelező megállás helyét jelző vonal
Ez a fehér színű útburkolati jel azt a helyet jelzi, ahol az ÁLLJ! Elsőbbségadás kötelező jel­ző­táb­la jelzése folytán meg kell állni.
Járműforgalom elől elzárt terület
A fehér színű útburkolati jellel jelzett területre járművel rá­haj­tani tilos!
Várakozóhely
Egy gépkocsi vagy két egy­nyo­mú jármű várakozására szol­gá­ló helyet jelöl meg.
Veszélyes helyre figyelmeztető vonal
A megfelelő veszélyt jelző tábla után festik fel. A fehér vonallal együtt ugyancsak fehér színű útburkolati jel utalhat a veszély jellegére is.
A járdára festett folyamatos fehér vonal
Azt a határt jelöli, ameddig a járművek a járdára állhatnak várakozás céljából.
Az alábbi útburkolati jelek színe nem fehér, hanem sárga. Ha az egyébként fehér színű útburkolati jelet sárgára festették, az azt jelenti, hogy az úttest, vagy annak egy részének lezárása miatt a forgalmi rend megváltozott.
Várakozási tilalmat jelző vonal
Az úttest szélén vagy a járda sze­gé­lyén felfestett sárga szag­ga­tott vonal.
Megállási tilalmat jelző vonal
Az úttest szélén vagy a járda szegélyén levő folyamatos sárga vonal.
A megállási, illetve a várakozási tilalmat jelző vonalak kisegítő jellegűek, csak akkor al­kal­maz­ha­tók, ha a megfelelő jel­ző­táb­la ki van téve.
Megállóhely
Autóbusz vagy trolibusz meg­ál­ló­he­lyét, ill. taxi állomását jelzi. Ezen a jelen más járművel megállni és várakozni tilos, de e jelen keresztülhajthat a vezető.
Különösen veszélyes hely
A szaggatott vonallal kö­rül­ha­tá­rolt sárga színű út­bur­ko­la­ti jel elsősorban a vasúti átjáró és az útkereszteződés területére, to­váb­bá egyéb veszélyes te­rü­le­tek­re hívja fel a jár­mű­ve­ze­tők figyelmét. Ezen az útburkolati jelen megállni tilos!
Veszélyes hely előjelzése
Veszélyes hely előjelzésére szol­gá­ló vonalak: keresztirányú, egy­mást követő folytonos vo­na­lak, amelyek azt jelzik, hogy az úton különösen veszélyes hely van, vagy se­bes­ség­kor­lá­to­zás, illetve meg­ál­lá­si kötelezettség.
Az útburkolati jel jelzi a veszély jellegét
Kerékpársáv
A kerékpársávot az úttest többi részétől folyamatos, az út­ke­resz­te­ző­dés­nél szaggatott – sárga vonal választja el.
Az utat keresztező kerékpárút
Kosárba helyezve!