A kosarad üres

Vásárlás

Darab: 0

Összesen: 0,00

0

Történelem 6.

Az ország három részre szakad
Mikor zajlott a mohácsi csata? Milyen következményekkel járt?
II. Ulászló uralkodása idején milyen döntést hozott az országgyűlés a trónutódlásról? Kikkel kötött házassági szerződést a Jagelló-uralkodó?
Török hadjáratok és hódítások a 16. század elején

Török hadjáratok és hódítások a 16. század elején

Szapolyai János arcképe egy emlékérmen

Szapolyai János arcképe egy emlékérmen

A Mohács utáni évek – A kettős királyválasztás
Magyarországnak a török fenyegetés árnyékában összefogásra lett volna szüksége, ehelyett azonban a széthúzás, az erők megosztása következett be. A mohácsi csatavesztés és II. Lajos király halála után, 1526-ban két királyt is választottak. A nemesség nagy része az ország leggazdagabb főurát, Szapolyai Jánost koronáztatta királlyá. Ők egy korábbi országgyűlési határozatra hivatkoztak.
I. Ferdinánd portréja

I. Ferdinánd portréja

A főurak egy csoportja viszont Habsburg Ferdinándot hívta meg a trónra, akit később szintén megkoronáztak. Az osztrák uralkodó a Jagellókkal kötött szerződés révén tartott igényt a magyar koronára. Ekkor Ferdinánd bátyja, V. Károly volt a német-római császár és a spanyol király. A Ferdinánd-pártiak ezért abban bíztak, hogy Habsburg segítséggel eredményesebben szállhatnak szembe az oszmán hódító törekvésekkel.
Szapolyai és Ferdinánd között belháború robbant ki, ami a török malmára hajtotta a vizet. A harcban először Ferdinánd kerekedett felül. Szapolyai a szultánhoz fordult segítségért, aki visszafoglalta számára Budát. Ferdinánd uralma az ország nyugati részére korlátozódott.
Ennek a török hadjáratnak a fő célja Bécs elfoglalása volt, amely azonban nem sikerült. 1532-ben a szultán újra megpróbálkozott. Ezúttal azonban el sem jutott a városig, mert a jelentéktelennek tűnő Kőszeg vára megállította. Jurisics Miklós várkapitány és maroknyi védőserege kiállta a majdnem egy hónapig tartó ostromot. Magyarország a Habsburg és az Oszmán Birodalom összeütközésének hadszínterévé vált.
A várva várt hír
Az Erdélyben tartózkodó János király nagyon várta gyermeke születésének hírét Budáról. Négy hírnököt tartott állandó készenlétben. Meghagyta, hogy aki elsőnek értesíti a gyermek érkezéséről, az száz arany jutalmat kap.
Végül megérkezett a várva várt hír: fiú született. A hírnök megkapta jutalmát, a súlyos beteg király azonban pár nap múlva meghalt – anélkül, hogy láthatta volna fiát.
Buda török kézre kerül
A főurak az ország kettéosztottságának megszüntetésére törekedtek. A török elleni összefogás miatt ez európai üggyé is vált. Hosszas előkészítés után János király, illetve Ferdinánd és V. Károly császár megkötötte a váradi békét. Ebben elismerték az ország egységét, noha két király uralkodott a földjén. Megállapodtak abban, hogy János király halála után a Habsburg uralkodóra száll a korona. Az egyezséget végül mégsem tartották meg, mert időközben megszületett Szapolyai fia, akit apja hamarosan bekövetkező halála után II. János néven királlyá választottak.
Ferdinánd hadai Buda elfoglalására indultak. II. János gyámja, Fráter György a szultánhoz folyamodott segítségért: behívta a törököket az országba. Szulejmán seregével Buda alá vonult, és szétverte Ferdinánd hadát. Ezután csellel elfoglalta a várost: magához kérette a gyermek királyt és a magyar főurakat, ezalatt a janicsárok kisebb csoportokban besétáltak a városba és a várba, majd megszállták a kapukat. Így Buda 1541-ben – egy kardcsapás nélkül – török kézre került.
Kőből és vasból készült ágyúgolyók

Kőből és vasból készült ágyúgolyók

A HÁROM RÉSZRE SZAKADt ORSZÁG
Buda elvesztése után az ország területén három különböző állam osztozott. A középső rész az Oszmán Birodalomhoz tartozott, ez lett az ún. hódoltság. A nyugati és északi vidéken, a Királyi Magyarországon a Habsburgok uralkodtak. Az ország keleti részén pedig kialakult az Erdélyi Fejedelemség, miután a szultán ezt a területet átengedte Szapolyai gyermekének és az özvegy királynénak.
Az alábbiakban egy Szapolyai János feleségét, Izabella királynét szolgáló nemes beszámolóját olvashatjátok Buda elvesztéséről. Hogyan foglalták el a törökök a várost és a vár kapuját?
„Ugyanazon a napon hírül hozták a királyné őfelségének, hogy a török császár látni akarja őfelsége fiát... Végül is [augusztus 29-én] aranyozott kocsin el is küldötte a királyné a fiát dajkájával... soha máskor annyi török lovast be nem küldtek a városba, mint azon a napon; emellett a város kapuját - a gondoskodó barátság ürügyén - már előre megszállták, mint mondották azért, hogy az esetleges kizárásokból, be nem engedésekből viszály vagy éppen öldöklés ne támadjon. De mi felismertük ebből a cselvetést. Rövidre fogva: csapatonként nyomultak be a városba, megszállták az összes őrhelyeket; a szembejövőket bezavarták saját házaikba, ők maguk két napon át a polgárok házai előtt tanyáztak, tele volt velük a piactér, zsúfolásig tömve az utcák; a királyné őfelsége fiát visszatartották a többi úrral együtt a sátorban, s nem is engedték korábban haza, csak már akkor, amikor a császár megbízott emberei visszajöttek és jelentették: Budát a császár akarata szerint, ellenállás nélkül bevették... A következő napon visszajött a janicsáraga*, s mindenáron be akart jönni a várba, s mivel a mieink lassabban nyitották ki a kaput, elkezdte odakint esküvel ígérni, hogy csakis ő egymaga akar belépni, kíséret és csatlósok nélkül, és senkit nem akar bántani. Hittek is neki, be is engedték, s ott üldögélt egy ideig a kapuban. De bizony bejöttek a janicsárok is, akik megszállották a várkaput.”
1.
Mit jelentett a kettős királyválasztás?
2.
Mikor volt Kőszeg ostroma? Ki volt a vár kapitánya?
3.
Hogyan került török kézre Buda?
4.
Mikor szakadt három részre az ország? Melyik volt ez a három terület?
5.
Képzeljétek azt, hogy a magyar rendi országgyűlésen vagytok! Az osztály egyik fele János királyt, a másik fele Ferdinándot támogassa! Érveljetek a saját uralkodótok mellett!
Leckéhez tartozó extrák

Jurisics levele

Kosárba helyezve!