A kosarad üres

Vásárlás

Darab: 0

Összesen: 0,00

0

Közlekedési ismeretek

ALAPISMERETEK
A közlekedés rendje és ma­ga­tar­tá­si szabályai · A köz­úti for­ga­lom­mal kap­cso­la­tos fogalmak · Az úttal kapcsolatos fogalmak · A járművezetés személyi és tárgyi feltételei · A jár­mű­vezetést kizáró okok · A kerékpárok és a segéd­mo­to­ros kerékpárok fel­sze­re­lé­sei · Személy­szál­lí­tás · Teher­szál­lí­tás, cso­mag­szál­lí­tás · A járművek cso­por­to­sí­tá­sa · A jár­mű­vek köz­le­ke­dés­ben való rész­vé­te­lé­nek fel­té­te­lei · A járművek sebessége · Fi­gyel­mez­te­tő jelzést hasz­ná­ló gép­jár­mű­vek · Meg­kü­lön­böz­te­tő jelzéseket hasz­ná­ló gép­jár­mű­vek · Köz­úti jel­zé­sek · A ren­dőr jel­zé­sei · A jel­ző­őr jel­zé­sei · A jár­mű­for­gal­mat irá­nyí­tó fény­jel­ző ké­szü­lé­kek · A köz­úti jel­ző­táb­lák · Út­bur­ko­la­ti jelek · Vas­úti át­já­rót biz­to­sí­tó jel­ző­be­ren­de­zé­sek
Kosárba helyezve!