کارت شما خالی است

فروشگاه

کمیت: 0

مجموع: 0,00


MS-4093D

اطلس جغرافيايى ديجيتالى چند زبانه پيش دبستانى

نقشه‌های تعاملی برای دانش‌آموزان ۸ تا ۱۲ ساله

Mozaik Education – 41 نقشه‌های دیجیتالی

زبان‌ها:

به زودی:
2020
12 000 Ft
قطعات:

محتواها

Astronomy and Cartography Skills

The Solar System

Europe

Europe – Physical Features, Hydrography and Mineral Resources Europe – Average Temperatures and Precipitation Europe – Political

Asia

Asia – Physical Features, Hydrography and Mineral Resources Asia – Average Temperatures and Precipitation Asia – Political

Africa

Africa – Physical Features, Hydrography and Mineral Resources Africa – Average Temperatures and Precipitation Africa – Political and Industrial

America

North and Central America – Physical Features, Hydrography and Mineral Resources North and Central America – Average Temperatures and Precipitation South America – Physical Features, Hydrography and Mineral Resources South America – Average Temperatures and Precipitation North and South America – Political and Industrial The United States of America

Australia

Australia and Oceania Australia and Oceania – Average Temperatures and Precipitation

Earth

Earth – Physical Features and Hydrography Earth – Average Temperatures and Precipitation Countries of the World The Polar Regions
Added to your cart.