Vaša košarica je prazna.

Nakupovanje

Količina: 0

Skupaj: 0,00

Dogovor s končnim uporabnikom licence (EULA – End User License Agreement)

Pogodbo skrbno preberite. Z namestitvijo programa na vaš računalnik (kot fizična oseba, poslovna organizacija ali ustanova) postanete Končni uporabnik, ki sprejema in privoli v pogoje te pogodbe.

med Mozaik Education Ltd. (v nadaljevanju: Mozaik) in končnim uporabnikom Mozaikovih vsebin (na primer mozaLearn, mozaBook, mozaWeb, mozaLibrary, mozaTools, mozaLog, mozaBook Editor, Euler3D, Euklides, LabCamera, Fizika, Matek, ClapMotion, Cut'n'Learn)

Če ni drugega pisnega dogovora med Mozaikom in končnim uporabnikom v povezavi z uporabo Mozaikovih vsebin, morajo določbe tega dogovora s končnim uporabnikom (EULA) urejati uporabo vseh Mozaikovih vsebin. Mozaik si pridržuje pravico do sprememb dogovora.

1. Definicije

1.1. Osnovni podatki končnega uporabnika so podatki, ki jih Mozaiku posreduje končni uporabnik ob registraciji in so potrebni za uporabo Mozaikovih vsebin, vključno z MozaLogin indentifikatorjem in drugimi podatki za registracijo. Osnovni podatki končnega uporabnika so še posebej: polno ime, elektronski naslov, država, ozemeljska enota (država, provinca, območje itd.), mesto. Osnovni podatki končnega uporabnika, ki jih lahko dodamo po želji, so: poštna številka, popoln naslov bivanja, telefonska številka, ime izobraževalne ustanove.

1.2. Mozaikova(e) vsebina(e ): zajema obsežen sklop intelektualne lastnine, ki jo je ustvaril in izdal Mozaik, z osnovnimi komponentami, sestavljenimi iz informacij, programske opreme, podatkov, ki med drugimi vključujejo vse datoteke z nadbesedilnimi označevalnimi jeziki, ukazne datoteke, računalniške programe, slikovne in zvočne posnetke, avdio, video, glasbene in grafične datoteke, fotografije, 3D animacije, pripomočke, zaščitene označbe in zaščiteno obliko in podobo, še posebej zaščitene znamke kot so: mozaLearn, mozaBook, mozaWeb, mozaLibrary, mozaTools, mozaLog, mozaBook Editor, Euler3D, Euklides, LabCamera, Fizika, Matek, ClapMotion, Cut'n'Learn in z njimi povezane logotipe, ter elemente podobe in dizajna. Končni uporabnik z omejeno pravico do uporabe dostopa do Mozaikove vsebine takšne: 'kot je' in 'kot je dostopna', skupaj z vsemi obstoječimi pomanjkljivostmi in brez kakršnih koli jamstev ali zavarovanj s strani Mozaika. Mozaikove vsebine vključujejo vse posodobitve, spremembe ali posodobljene verzije Mozaikovih vsebin. Mozaik ni dolžan zagotavljati posodobitev ali novih verzij končnim uporabnikom. Končni uporabnik bo prejel sprotne popravke in posodobitve Mozaikovih vsebin od Mozaika ali od izvajalca. Končni uporabnik se strinja, da bo do posodobitev in drugih Mozaikovih storitev upravičen samo v primeru, da ima veljavne in posodobljene omejene pravice za uporabo Mozaikovih vsebin.

1.3. Vsebina za končnega uporabnika pomeni vse podatke ali informacije v obliki slik, fotografij, glasovnih posnetkov ali avdio posnetkov, črk, številk, znakov, pismenk in podobno, ki jih ustvari končni uporabnik z uporabo Mozaikovih vsebin.

1.4. Deljenje pomeni pošiljanje po elektronski pošti ali drugo objavljanje (spletna publikacija), prenos, nalaganje ali dajanje v javnost na druge načine z uporabo Mozaikovih vsebin s strani dotičnega končnega uporabnika.

1.5. Pravice intelektualne lastnine: avtorske pravice, moralne pravice, blagovna znamka, zaščitena oblika, patent ali kakršne koli druge avtorske ali lastniške pravice.

1.6. Pravo pomeni vsako uporabno pravo ali pravilo, splošno sprejeto prakso ali smernice pod katero koli jurisdikcijo, še posebej pod varstvom pravic intelektualne lastnine, in katere koli smernice, ki zadevajo prodajo Mozaikovih vsebin ali prenosa podatkov iz, v ali znotraj geografskega ozemlja, vključno s pravili mednarodnega in evropskega prava.

1.7. Zaščitena oblika pomeni katere koli znamke, logotipe ali druge znake, ki se pojavljajo na Mozaikovih vsebinah.

1.8. Izvajalec: pogodbeni partner ali Mozaikov pogodbenik, s čigar sodelovanjem se sklepa dogovor EULA s končnim uporabnikom, v tem primeru Modrijan založba, d.o.o.

1.9. Omejitev uporabe Mozaikovih vsebin pomeni takšno neekskluzivno pravico uporabe zgoraj navedenih vsebin, ki se je ne sme prenesti na tretjo osebo ali jo iz kakršnih koli razlogov drugače predajati v nadaljnjo uporabo. Omejitev se nanaša tudi na naslednje pravice: razmnoževanje, tehnološko kopiranje, spreminjanje, procesiranje ali prevajanje Mozaikovih vsebin ali vsako razmnoževanje kot rezultat zgoraj naštetih dejavnosti, tudi v primerih, ko končni uporabnik izvaja te dejavnosti v skladu namenom Mozaikovih vsebin. Še več, omejena pravica uporabe se ne sme razširiti na distribucijo ali razmnoževanje, javno predvajanje, ter oddajanje Mozaikovih vsebin z oddajnih ali drugih sredstev prek drugih organizacij. Poleg tega se omejena pravica do uporabe ne sme razširiti na prenos ali dovoljenje tretjim osebam za kakršen koli namen razmnoževanja ali distribucije, tehnološkega kopiranja, spreminjanja, procesiranja ali prevajanja Mozaikovih vsebin ali razmnoževanja rezultatov prej naštetega. Pravice se ne smejo razširiti na pravice javnega nastopanja, predstavitve ali oddajanja Mozaikovih vsebin v javnosti s pomočjo oddajnih in drugih sredstev prek drugih organizacij.
Izvajalec in končni uporabniki so ekskluzivno pooblaščeni za izvajanje naslednjih aktivnosti z Mozaikovimi vsebinami v okviru pogodbe: Mozaikove vsebine lahko nalagajo na svojo strojno opremo, prikazujejo, predvajajo, shranjujejo in posredujejo znanje naprej v obsegu in na način, ki ju dovoljuje in definira dajalec licence.
Končni uporabniki ne smejo biti pooblaščeni za prikazovanje Mozaikovih vsebin pred tretjimi osebami ali vsebin končnih uporabnikov za neizobraževalne namene, še posebej ne smejo biti pooblaščeni za prikazovanje zgornjih vsebin pred tretjimi osebami, da bi prikazali delovanje in / ali strukturo kakega avtorskega dela, ki je del Mozaikovih vsebin in so pod varstvom avtorskega prava.

1.10. Neavtorizirana raba je vsako dejanje kršenja omejitev, zapisanih v tem dokumentu glede omejitve pravic do uporabe, ki kršijo ali ogrožajo Mozaikove pravice.

1.11. Tretja oseba je vsaka fizična ali pravna oseba izven Mozaika, izvajalca ali končnega uporabnika.

1.12. V uporabi in interpretaciji dokumenta izrazi 'ustvarjanje', 'ustvariti', 'ustvarjen' in njihove pregibne oblike pomenijo – ne glede na sobesedilo – v vsakem primeru in zlasti dejanja, kot so ustvarjanje, nalaganje na splet, objavo, deljenje, spreminjanje, urejanje in podobno.

2. Politika zasebnosti in strinjanje končnega uporabnika s procesiranjem osnovnih podatkov končnega uporabnika in njegovih drugih podatkov

2.1. Kar se tiče varstva podatkov in Mozaikovega običajnega zbiranja podatkov, prosimo, da preberete našo politiko zasebnosti, to so določbe, ki tvorijo integralni del tega dokumenta. S podpisom tega dokumenta ali z začetkom uveljavljanja omejenih pravic uporabe Mozaikovih vsebin se končni uporabniki strinjajo, da Mozaik obdeluje njihove osebne podatke v skladu s politiko zasebnosti in zakonodajo.

2.2. S podpisom dokumenta EULA se končni uporabnik izrecno strinja, da bo Mozaik pooblaščen za obdelovanje podatkov, ki jih zagotavlja končni uporabnik v skladu s cilji, navedenimi spodaj. Vsako procesiranje osebnih podatkov s strani Mozaika je lahko usmerjeno na:

 1. (i) procesiranje osnovnih podatkov končnega uporabnika za registracijo in namene registracije;

 2. (ii)  priprava anonimne statistike uporabnikov;

 3. (iii)  merjenje uporabe določenih funkcij;

 4. (iv)  zbiranje podatkov, ki podpirajo nujen razvoj uporabe, podobe (videza in občutja) in strukture Mozaikovih vsebin.

3. Sklep in prenehanje veljavnosti dokumenta EULA

3.1. EULA je dokončen dokument in začne veljati med Mozaikom in končnim uporabnikom tistega dne, ko končni uporabnik prične izvajati svojo pravico do uporabe, ki jo je zakonito prejel od izvajalca. S stališča Mozaikovih vsebin je to ne glede na dejstvo, ali končni uporabnik podpiše dokument EULA ali ne. Vsako tako ravnanje bo razumljeno kot začetek izvajanja omejene pravice do uporabe, ki jo uresničuje končni uporabnik z namenom dostopanja, nameščanja, prikazovanja ali uporabe Mozaikovih vsebin. Z začetkom uporabe katere koli Mozaikove vsebine s pomočjo omejene pravice uporabe končni uporabnik soglaša s tem, da ga zavezujejo določila dokumenta EULA. Če se končni uporabnik ne strinjajo s pogoji EULA, mu svetujemo, naj ne namesti ali uporablja Mozaikovih vsebin. Če mu je ponujena možnost med »sprejmem« in »ne sprejmem« pogoje EULA, naj izbere »ne sprejmem«.

3.2. EULA dogovor bo prenehal veljati z dnem, ko se izteče naročniško obdobje, ki ga je izvajalec določil za uporabo Mozaikovih vsebin. Na dan prenehanja veljavnosti določil EULA ugasne tudi omejena pravica do uporabe končnega uporabnika v skladu s členom 1.9. brez kakršnega koli nadaljnjega dejanja. Zato bo uporabnikom prenehala možnost uporabe Mozaikovih vsebin.

4. Uporaba Mozaikovih vsebin

4.1. Mozaik se ne obvezuje, da bo poskrbel za redno delovanje strojne opreme končnega uporabnika in da bo le-ta kompatibilna za izvajanje ali uporabo Mozaikovih vsebin.

4.2. Če končni uporabnik upošteva določila tega dokumenta, veljajo zanj vse pravice za uporabo v skladu z členom 1.9., ki so zakonito podeljene končnemu uporabniku za uporabo Mozaikovih vsebin, s tem se smatra, da je pridobil dovoljenje tudi s strani Mozaika.  

V povezavi z vprašanji avtorskih pravic se eksplicitno uporabljajo pravila madžarskega avtorskega prava.

4.3. Nobenih pravic, ki so pod določili EULA prenesene na končnega uporabnika, se ne sme prenašati ali kakor koli drugače dovoliti uporabe iz katerih koli razlogov tretjim osebam.

4.4. Končni uporabnik dovoljuje, da med aktivacijo Mozaikovih vsebin le-te pošiljajo Mozaiku podatke na Mozaikovih vsebinah in strojni opremi Mozaik. Ti podatki vsebujejo številko verzije, verzijo licence, jezik, ključ izdelka Mozaikovih vsebin, IP naslov računalnika in podatke konfiguracije računalniške strojne opreme. Če je računalnik, na katerem so nameščene licenčne Mozaikove vsebine, povezan s spletom, se bodo Mozaikove vsebine avtomatično povezale s sistemom Mozaik z namenom aktivacije in nadzora zakonite rabe. Aktivacija Mozaikovih vsebin ni uspešna, če se med spletno aktivacijo ugotovi, da so podeljene licence ali aktivacijske storitve Mozaikovih vsebin ponarejene ali ne razpolagajo s potrebnimi pravicami končnega uporabnika. Mozaikove vsebine bodo obvestile končnega uporabnika o tem, ali je možno do nameščene ali uporabljane kopije Mozaikovih vsebin dostopati z omejeno pravico uporabe ali ne.

4.5. V povezavi z Mozaikovo vsebino se končni uporabnik strinja:

 • da ne bo spreminjal, kopiral, prilagajal ali prenašal Mozaikovih vsebin;

 • da ne bo prenašal ali tega dovoljeval, oddajal, posojal ali prodajal pravice do dostopa in uporabe Mozaikovih vsebin tretjim osebam in da ne bo prikazoval Mozaikovih vsebin tretjim osebam ali končnim uporabnikom v neizobraževalne namene, še posebej ne sme prikazovati zgornjih vsebin pred tretjimi osebami z namenom, da bi predstavili delovanje in / ali strukturo kakršnih koli avtorskih del, ki tvorijo Mozaikove vsebine in so zato pod zaščito avtorskih pravic;

 • da ne bo kopiral ali imitiral z avtorskimi pravicami zaščitene podobe, videza, oblikovanja, stila ali ideje, zaščitene podobe Mozaikovih vsebin ali njenih delov;

 • da bo uporabljal Mozaikove vsebine na način in v obsegu, ki jih dovoljuje dogovor EULA in zakonodaja ter

 • da so nekatere Mozaikove vsebine dostopne samo proti plačilu določenih pristojbin in ob zagotavljanju osnovnih podatkov končnega uporabnika.

5. Osnovni podatki končnega uporabnika in drugi podatki

5.1. Končni uporabnik bo poskrbel, da bodo osnovni podatki končnega uporabnika in drugi podatki popolni, izpolnjeni v celoti, pravilni in v redno posodobljeni.

5.2. Končni uporabnik naj odgovorno ravna z vsemi podatki, relevantnimi za dostop (geslo in identifikacijske oznake). Ti naj bodo ves čas zaupni. Končni uporabniki naj bodo zavezani Mozaiku glede vseh aktivnosti, ki jih izvajajo v skladu s pogodbo EULA ali s kršitvami le te. Končni uporabniki so zavezani k nadomestilu vsakega in vseh škodnih dogodkov do Mozaika, ki izvirajo iz kakršne koli kršitve dogovora EULA. Končni uporabniki bo naredil vse kar je v njegovi moči, da zaščiti pravice Mozaika. Če zazna, da kdo krši pravice Mozaika ali obstaja kakršnakoli nevarnost za to, potem mora o tem takoj obvestiti izvajalca in Mozaik. Če tega ne stori, je lahko Mozaiku odškodninsko odgovoren.
Končni uporabnik mora prevzeti vse potrebne in možne ukrepe, da prepreči nezakonit in nepooblaščen dostop do svojega računa končnega uporabnika. Če bi kdorkoli dostopal do njihovega računa, potem mora končni uporabnik povrniti Mozaiku celotno škodo za vse nevšečnosti, ki so morda nastale iz tega naslova. Račun končnega uporabnika je tehnična dostopna točka, skozi katero lahko končni uporabnik zakonito dostopa do Mozaikovih vsebin.

6. Obveznosti končnega uporabnika

6.1. Končni uporabnik se strinja, da ne bo uporabljal Mozaikovih vsebin, z namenom, da bi uresničeval kaj od spodaj naštetega:

 • da bi delil vsebino končnega uporabnika, ki je nezakonita, škodljiva, grozeča, žaljiva, obrekljiva, hujskaška, vulgarna, obscena, pornografska, opolzka, svetoskrunska, takšna, ki krši zasebnost, ki spodbuja etnično, versko ali rasno sovraštvo in nestrpnost, ali takšna, da lahko dosega te namene, ali je kako drugače sporna;

 • da bi sledil, nadlegoval ali ustrahoval druge;

 • da bi nagovarjal druge, naj izvajajo nasilje;

 • da bi kakorkoli škodoval mladoletnikom;

 • da bi delil vsebino končnega uporabnika, ki je drugače ne bi smel zaradi pomanjkanja pooblastil pod varstvom zakonodaje ali drugih pogodbenih ali fiduciarnih obveznosti;

 • da bi delil vsebino in tako kršil lastniške ali avtorske pravice ali zaščitene znamke;

 • da bi delil vsebino končnega uporabnika, ki vsebuje viruse ali kakršno koli drugo kodo, datoteke ali programe, ki jih je mogoče uporabljati za uničevanje, prekinitev ali omejevanje operacij katerekoli programske, strojne ali telekomunikacijske opreme ali za nepooblaščeno spreminjanje prej naštetega;

 • da bi dostopal do Mozaikovih vsebin in jih uporabljal na način, ki bi vsebini lahko škodoval, nefunkcionalno uporabljal, jo prepisal, ogrožal delovanje ali na drug način omejil delovanje kateregakoli Mozaikovih strežnikov ali povezanih mrež;

 • da bi namerno ali zaradi malomarnosti vplival ali motil delovanje Mozaikovih vsebin, da bi deloval na način, ki ga ta pravila (EULA) prepovedujejo in kršil kakršnekoli zahteve, postopke ali pravilnike, ki so pomembni za dostop ali uporabo Mozaikovih vsebin in omrežnih povezav;

 • da bi oviral, motil ali prekinjal druge končne uporabnike pri uporabi Mozaikovih vsebin ali drugih relevantnih strani;

 • da bi reproduciral, prodajal, distribuiral, nadalje prodajal ali na druge načine tržil Mozaikovo vsebino, da bi dostopal do Mozaikove vsebine na nepooblaščen način ali da bi uporabljal Mozaikove produkte in vsebine na nezakonit način;

6.2. Končni uporabnik ne sme uporabljati Mozaikovih vsebin za nezakonite ali nepooblaščene namene. Končni uporabnik se strinja, da bo upošteval določbe vseh relevantnih zakonov, še zlasti zakone o avtorskih pravicah, ki se tičejo uporabe Mozaikovih vsebin s strani končnega uporabnika.

6.3. Končni uporabnik ne sme ustvarjati dostopa do uporabe Mozaikovih vsebin s pomočjo nepooblaščenih sredstev, še zlasti ne z avtomatičnimi programi kot so: skripti, boti, spiderji, crawlerji ali scraperji. Če in ko so materiali pomnoženi, spremenjeni, objavljeni ali distribuirani prek Mozaikovih vsebin, so to lahko samo takšni materiali, ki niso zaščiteni z avtorskimi pravicami ali pa končni uporabnik razpolaga z njihovimi avtorskimi pravicami ali z zakonitim dovoljenjem za kopiranje, spreminjanje, objavo ali distribucijo.

6.4. Končni uporabnik mora zadostiti vsem zahtevam in avtorskim pravicam tretjih oseb, katerih vsebine so del vsebine končnega uporabnika, ki jih je prenesel z interneta, razmnožil, priredil, objavil, distribuiral, delil prek ali s pomočjo Mozaikove vsebine. Glede vseh elementov vsebin končnega uporabnika mora biti končni uporabnik ekskluzivno odgovoren tako, da noben element ne krši zaščite avtorskih pravic. Končni uporabnik mora pred uporabo v celoti razpolagati s temi pravicami. V primeru kakršne koli kršitve tega določila, v primeru, da imajo tretje osebe zahteve do Mozaika, bo Mozaik izvzet iz teh zahtev z imenovanjem končnega uporabnika. Ta mora takoj sanirati položaj Mozaika tako, da ni nobena teh zahtev uveljavljena proti njemu.

7. Pravice do uporabe

7. 1. Mozaik ima v lasti vse pravice do Mozaikovih vsebin kot intelektualne lastnine. Z naročnino Mozaik prenaša omejeno pravico do uporabe Mozaikovih vsebin na pooblaščenega končnega uporabnika. Prenos pravic temelji na naročniškem dokumentu za obdobje veljavnosti naročnine, na podlagi katerega lahko končni uporabnik zahteva podatke od podeljevalca licence. Poskusne (demo) verzije Mozaikovih vsebin se lahko uporabljajo le v času poskusnega obdobja. Mozaik ne odgovarja za škodo, ki bi nastala z uporabo Mozaikovih vsebin ali za morebitne pomanjkljivosti, ki bi jih vsebine lahko imele, ali njihove posledice.

7.2. Če končni uporabnik pridobi Mozaikove vsebine na osnovi naročnine, morajo biti njegove pravice omejene za čas naročniškega obdobja. Končni uporabniki imajo pravico obnoviti naročnino. Če končni uporabnik obnovi naročnino, lahko nadaljuje z uporabo Mozaikovih vsebin do konca obnovljenega naročniškega obdobja. Podrobne podatke o naročnini lahko pridobite na aktivacijskih zaslonih Mozaikovih vsebin ali drugih pripadajočih materialih ali pri ponudniku storitev. Po izteku naročnine, funkcije Mozaikovih vsebin ne bodo več na voljo, kot to določa dogovor EULA.

7.3. Lahko se zgodi, da je kakšna ali nekaj Mozaikovih vsebin na voljo le v poskusni obliki. Uporaba poskusne verzije je omejena na poskusno obdobje. Poskusna verzija in dolžina poskusne dobe sta opisani med aktivacijskim procesom. Končni uporabnik ima pravico spremeniti vsako pravico do uporabe poskusne verzije v naročniško pravico. Obvestila o možnosti spremembe so izdana na koncu poskusnega obdobja. Če sprememba ni bila narejena po poteku poskusne dobe, večina funkcij preskusne verzije preneha z delovanjem. Dovoljenje za uporabo zagotavlja pravice končnemu uporabniku Mozaikove vsebine za poskusno obdobje 'takšne kot je'. Končni uporabnik nosi vsa tveganja, ki izhajajo iz uporabe Mozaikovih vsebin v poskusni različici. Mozaik zanje ne bo izdal eksplicitnih ali izrecnih garancij ali zagotovil.

7.4. Če dobi končni uporabnik obvestilo o neavtorizirani rabi s strani tretjih oseb, potem mora storiti vse, da prekine takšno rabo in pisno obvestiti Mozaik prek izvajalca – o vsakem podatku, ki je relevanten za neavtorizirano rabo vsebin. Izvajalec upravlja z administracijo strani, do katerih dostopajo tudi končni uporabniki. Tako mora končni uporabnik o ravnanju, opisanem zgoraj, obvestiti izvajalca. Končni uporabnik mora obveščati izvajalca glede težav z uporabo Mozaikovih vsebin.

7.5. Mozaik ne bo izkazoval lastniških zahtevkov do vsebin končnega uporabnika, ki jih je ustvari s pomočjo Mozaikovih vsebin. Namesto tega končni uporabnik s podpisom dogovora EULA zagotavlja Mozaiku brezplačno neekskluzivno pravico do uporabe vsebin končnega uporabnika, ki se jo sme prenašati za nadaljnjo uporabo brez omejitev.

7.6. Ime in logotip Mozaika sta zaščiteni blagovni znamki podjetja Mozaik Publishing House Ltd. Vsako kopiranje, posnemanje ali uporaba teh dveh elementov ali katerih koli njunih delov je prepovedano, če s tem prej pisno ne soglaša Mozaik kot lastnik blagovnih znamk.

7.7. Mozaik bo uporabil vsak razumni način, da bo zagotovil razpoložljivost in dostopnost Mozaikovih vsebin štiriindvajset (24) ur na dan, sedem (7) dni na teden. Vendar pa bodo lahko nastopile okoliščine, ko bo dostopnost do Mozaikovih vsebin prekinjena zaradi vzdrževanja, nadgrajevanja sistema ali popravil. Lahko pa je dostop moten zaradi napake pri telekomunikacijski opremi ali pri povezavah, nad katerimi Mozaik nima vpliva ali nadzora. Glede teh bo Mozaik sprožil vse razumne postopke, da bi zmanjšal motnje v delovanju.

7.8. Mozaik lahko z obvestilom ali brez njega spreminja, zavedno ali začasno zaključi z delovanjem Mozaikovih vsebin. Končni uporabnik sprejema dejstvo, da Mozaik ni odgovoren končnim uporabnikom ali drugim, če ravna tako, kot je opisano zgoraj.

7.9. Mozaik svetuje končnemu uporabniku, naj naredi varnostno kopijo vsake svoje vsebine, ki jo uporablja ali upravlja. Mozaikove vsebine niso storitve, ki bi lahko tvorile varnostne kopije. Končni uporabnik naj se ne zanaša na Mozaikove vsebine, da bi ustvarjale varnostne kopije ali shranjevale podatke. Mozaik ni odgovoren za kakršno koli spremembo, prekinitev, in/ali prenehanje vsebine končnega uporabnika.

7.10. Končni uporabnik se strinja, da Mozaik ni odgovoren za vsebino končnega uporabnika, ki se ustvari s pomočjo Mozaikovih vsebin. Mozaik ne bo filtriral, spremljal, urejal ali odstranjeval kakršne koli Mozaikove vsebine in/ali vsebine končnega uporabnika. Če končni uporabnik prekrši določila EULA, bo lahko kazensko odgovoren za omenjeno vsebino končnega uporabnika.

7.11. Mozaik spoštuje pravice drugih; od končnega uporabnika se pričakuje enako spoštovanje pravic.

8. Garancije in izjava o odgovornosti

8.1. Mozaik ne zagotavlja stanja brez napak, funkcionalnosti, zmogljivosti Mozaikovih vsebin in tudi ne kompatibilnosti s strojno opremo končnega uporabnika. Niti Mozaik niti njegovi zaposleni, izvajalci, uradniki ali agentje (skupno: Mozaik) niso obvezani narediti in izdajati izrecnih ali implicitnih zagotovil glede Mozaikovih vsebin in/ali vsebine končnega uporabnika, in tudi ne glede varnosti podatkov, zagotovljenih Mozaiku prek Mozaikovih vsebin.

8.2. Mozaik ne zagotavlja, da so Mozaikove vsebine brez napak ali da lahko delujejo neprekinjeno. Mozaik ne zagotavlja, da bodo napake popravljene ali da bo strežnik, ki omogoča dostop do Mozaikovih vsebin, brezhiben, brez škodljivih elementov in brez virusov.

8.3. Mozaik ne zagotavlja, da so podatki, povezani z Mozaikovimi vsebinami (vključno z navodili), pravilni, razumljivi ali koristni. Končni uporabnik se strinja, da uporablja Mozaikove vsebine na lastno odgovornost.

8.4. Med namestitvijo in/ali pri uporabi Mozaikovih vsebin se končni uporabnik strinja, da so njegove aktivnosti zakonite na vseh tistih ozemljih, kjer ima dostop do Mozaikovih vsebin ali jih tam uporablja.

8.5. Mozaik ne prevzema finančnih obveznosti in zavrača druge odgovornosti do kogar koli za izgubo ali škodo, pa naj bo škoda dejanska, naključna, posledična ali kazenska, vključno s škodo, ki izvira iz izgube dobička, podatkov ali poškodb podatkov, vsakršnih napak pri pošiljanju ali prejemanju podatkov, druge odgovornosti, ali osebne poškodbe, plačilnih zahtevkov ali drugih razlogov, ki izvirajo iz naslova Mozaikovhi vsebin ali v povezavi z njimi.
Obseg polne Mozaikove odgovornosti v nobenem primeru ne more presegati dvesto evrov (200 EUR) do posameznega končnega uporabnika.

8.6. Če končni uporabnik prekrši katero koli določilo dogovora EULA na ponavljajoč ali materialen način ali mora iz drugih razlogov Mozaiku povrniti škodo, lahko Mozaik končnemu uporabniku takoj prekine pravico do uporabe in mu prepreči nadaljnjo uporabo Mozaikovih izdelkov s pomočjo aplikacije ali tehničnih orodij. Če končni uporabnik sanira pogodbeno škodo ali popravi škodljive posledice v dogovoru z Mozaikom, je Mozaik pripravljen vzpostaviti prejšnje stanje.

8.7. Mozaik bo sprejel vse potrebne ukrepe proti dejanskemu ali morebitnemu napadu na Mozaikove vsebine ali ob sumu na takšno dejanje, da bi preprečil škodo. Kot del takšne dejavnosti se lahko pojavijo okoliščine, ko se pravice končnemu uporabniku omejijo. Končni uporabnik potrjuje zgoraj navedeno in hkrati opušča kakršne koli zahtevke po kompenzaciji, ki bi jih lahko imel do Mozaika zaradi zgoraj naštetega.

9. Veljavno pravo

9. 1. Za dogovor s končnim uporabnikom velja avtorsko in materialno pravo madžarskega civilnega prava. Pri interpretaciji dogovora se lahko uporabi splošna načela in pogoje licenčne pogodbe med izvajalcem in Mozaikom.


Datum: 15. 12. 2013
Added to your cart.