Vaša košarica je prazna.

Nakupovanje

Količina: 0

Skupaj: 0,00

Euler3D, program za prostorsko geometrijo, prikazuje prostorske oblike in površine, omogoča pa tudi njihovo načrtovanje ob visoki stopnji matematičnega nadzora. (Filtrira samoprekrivanja, pregleduje lome ravnin, konkavne mnogokotnike deli na trikotnike.)

Nakup Prenesite in preizkusite brezplačno.

Prostorski koordinatni sistem

Največja podatkovna enota programa je projekt. Objekti, ki so v projektu, so podani z oglišči, robovi in mejnimi ploskvami. Oglišča so definirana s tremi koordinatami (X, Y, Z), robovi s krajiščema, mejne ploskve pa z naštevanjem oglišč. Pri navajanju vrednosti koordinat se lahko uporabljajo tudi konstante, ki jih uporabnik vnese v projekt in na katere se je mogoče sklicevati s črkami angleške abecede.

Prikaz po meri

Zaradi večjega pregleda objektov se lahko k ogliščem, robovom in mejnim ploskvam priredijo posebne folije, ki jih je mogoče po želji vklopiti ali izklopiti. Poleg privzetega številčenja lahko oglišča, robove in mejne ploskve označujemo z nalepkami, ki jih je mogoče vklopiti ali izklopiti. Program prikazuje telesa s perspektivno in aksonometrično (pravokotno) projekcijo. Prikazovanje podpirata dva svetlobna vira, ki se lahko pritrdita v določeni točki ali se premikata tako, da sledita gibanju kamere.

Prostorske transformacije

Zrcaljenje čez ravnino, premik, zasuk okoli osi in središčni razteg se lahko izvedejo drug za drugim, torej kot produkt transformacij. Z ustrezno nastavitvijo parametrov se lahko izvajajo tudi kompleksne transformacije, kot sta zasuk objektov okoli poljubnega roba in zrcaljenje čez mejno ploskev.

S transformacijami se lahko hitreje izdelajo tudi poliedri, saj ni treba določiti koordinat vseh oglišč. Ko določimo nekaj oglišč, z njihovim zrcaljenjem, premikom in zasukom program sam izračuna koordinate novih oglišč.

Vgrajene aplikacije

Program omogoča tudi pripravo rotacijsko simetričnih teles, kot sta stožec in krogla. Ob tem omogoča tudi pripravo dualnega telesa z uporabo polarnosti krogle. S pripravo animacije bodo veliko bolj razumljive sicer zapletene prostorske povezave (npr. formula prostornine tetraedra). Ena največjih prednosti programa je njegova združljivost z drugimi matematičnimi programi (Maple, Mathematica). Izdelani liki in telesa se lahko izvažajo v različne formate, nekatere vrste datotek pa omogočajo tudi branje podatkov.

Added to your cart.